Regulamin

 

W celu uniknięcia nieporozumień i zapewnienia wygodnego oraz bezpiecznego wypoczynku, prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.

Gość dokonując rezerwacji apartamentu , pokoju lub domku w Hotelu Antyczny Dwór Wellness & SPA  oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego warunki.

Warunki ogólne:

§ 1 Apartamenty, pokoje oraz domki wynajmowane są na doby.

§ 2 Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00

§ 3 Cisza nocna rozpoczyna się o godzinie 22.00.

§ 4 Bez zgody obsługi na terenie obiektu nie mogą przebywać osoby z zewnątrz. Jeśli gość uzyska taką zgodę, pobyt osób z zewnątrz dozwolony jest tylko do godz. 21.00.

§ 5 Wpłata 30-100% wartości pobytu na konto zwana ZADATKIEM, jest potwierdzeniem rezerwacji apartamentu/domku. Wysokość zadatku uzależniona jest od sezonu oraz rodzaju zakwaterowania. W celu potwierdzenia rezerwacji prosimy o wpłatę ZADATKU na nasze konto poprzez system przelewy24. Z chwilą zapłaty następuje rezerwacja pobytu, brak wpłaty w przeciągu 24 godzin rozumiemy jako rezygnację. Po otrzymaniu wpłaty prześlemy informację o potwierdzeniu rezerwacji.

WPŁACONY ZADATEK jest bezzwrotny i przepada, jeżeli goście nie stawią się w umówionym przy rezerwacji terminie. Istnieje możliwość przełożenia pobytu (przeniesienia zadatku) w innym uzgodnionym wolnym terminie (ważność 1 miesiąca) i zgłoszenia tego najpóźniej na 3 dni przed planowanym przyjazdem.

Jeśli anulowanie rezerwacji nastąpi później, ZADATEK NIE PODLEGA ZWROTOWI.

Brak anulowania rezerwacji lub jej odwołanie w dniu przyjazdu, może skutkować dochodzeniem roszczeń wobec Gości i żądaniem pokrycia całkowitych kosztów pobytu.

Informujemy, iż jeśli chcą Państwo udokumentować transakcję fakturą VAT – musicie w momencie dokonywania zakupu zgłosić ten fakt i podać dane nabywcy. Chęć otrzymania faktury Vat należy zgłosić przed zakończeniem transakcji sprzedaży.

Po zamknięciu transakcji paragonem nie jest możliwe wystawienie faktury sprzedaży.

§ 6 Gość dokonując rezerwacji w Hotel Antyczny Dwór Wellness & SPA oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego warunki. Dokonanie Rezerwacji w Hotel Antyczny Dwór Wellness & SPA jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Hotel Antyczny Dwór Wellness & SPA.

§ 7 Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić obsłudze do godziny 09.00 dnia, w którym upływa termin najmu apartamentu/domku. Uwzględnia się życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych wolnych miejsc.

§ 8 Opłata za pobyt jest pobierana z góry najpóźniej w dniu przyjazdu za określoną ilość noclegów. W przypadku rezygnacji z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, nie zwracamy opłaty za niewykorzystaną dobę/y hotelową/e. Wcześniejszy wyjazd Gościa, z przyczyn niezależnych od właściciela obiektu, nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.

§ 9 Osoba wyznaczona do kontaktu z Gościem zobowiązana jest pomniejszyć przyjmowaną kwotę o sumę wpłaconego wcześniej zadatku. W celu wyjaśnienia ewentualnych niejasności prosimy o zachowanie i okazanie kopii dokonanej wpłaty.

§ 10 Podczas przekazywania kluczy osoba wprowadzająca, udziela informacji odnoście obiektu, a także udziela instrukcji dotyczących obsługi wybranych urządzeń elektrycznych stanowiących wyposażenie apartamentów, pokoi lub domków. Moment ten stanowi jednocześnie zapoznanie się ze stanem technicznym, ilościowym apartamentu, pokoi oraz domku i urządzeń w nim się znajdujących.

§ 11 Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego w momencie wprowadzenia do apartamentu, pokoju lub  domku równoznaczne jest z tym, że apartament, pokój oraz domek został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń Gościa.

§ 12 Obsługa obiektu nie ma prawa bez zezwolenia zgody Gościa wchodzić do wynajętego apartamentu,pokoju czy domku a tym bardziej przemieszczania jego osobistych rzeczy. Prawo wejścia do wynajętego obiektu pozostawia się jedynie w przypadku zauważenia zagrożeń bezpieczeństwa Gości, sprzątania lub w przypadku niestosowania się Gości do regulaminu apartamentu.

§ 13 Zwierzęta, są nie akceptowane. Obecność zwierząt w obiekcie oraz na terenie przyległym  jest zabroniona.

§ 14 Sprzątanie oraz wymiana ręczników w apartamentach oraz domkach podczas pobytu Gości odbywa się po trzeciej dobie.

§ 15 Przedmioty pozostawione przez Gościa w obiekcie, po jego opuszczeniu, zostaną odesłane na koszt Gościa pod wskazany przez niego adres. W przypadku braku wskazania przez Gościa adresu, na który mają być odesłane pozostawione przedmioty lub w przypadku braku osobistego odbioru tych rzeczy przez Gościa w ciągu 3 dni od daty wyjazdu z obiektu, obsługa postąpi z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych.

§ 16 Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pokojach, apartamentach i domkach nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, niebędących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do apartamentów i domków łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.

§ 17 Przy każdorazowym opuszczeniu apartamentu, domku prosimy o sprawdzenie czy jest on zamknięty.

§ 18 Wchodząc lub wychodząc z obiektu należy zamykać główne drzwi wejściowe. Pozostawienie rzeczy osobistych w pomieszczeniach wspólnych takich jak np. korytarz, sala jadalniana, klubowa, kameralne SPA wyłącznie na własną odpowiedzialność.

§ 19 Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia z apartamentów i doków należących do nich rzeczy (np. ręczniki, poduszki, urządzenia, talerze itp.).

§ 20 Prosimy o dbanie o wynajęty apartament, pokój lub domek o wyłączanie zbędnego oświetlenia i zakręcanie wody.

§ 21 W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia. W przypadku nieprzestrzegania zakazu Goście zobowiązani są do zapłaty kary w wysokości 1000 zł.

§ 22 Gość, który umyślnie lub przez przypadek zniszczy własność obiektu Antyczny Dwór Hotel zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe koszt szkody. Wynajęty apartament , pokój lub domek należy pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu wg protokołu wprowadzenia.

§ 23 W przypadku naruszenia Regulaminu obiektu Goście zostaną wymeldowani i będą musieli opuścić obiekt w trybie natychmiastowym. Dotyczy to szczególnie przypadków zakłócania ciszy nocnej i każdego innego zachowania, które uniemożliwia spokojny wypoczynek pozostałym Gościom. Wcześniejszy wyjazd Gościa z powodu naruszenia Regulaminu nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystany nocleg.

§ 24 Śniadanie  jest podawane w restauracji codziennie od poniedziałku do piątki od 06:00 – 09:00 a w weekendy od 07:00 – 09:00 .

§ 25 Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

§ 26 Zakup pobytu w Hotelu Antyczny Dwór jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją warunków obowiązującego regulaminu oraz korzystania z zalewu.

§ 27 Hotel Antyczny Dwór zastrzega sobie możliwość zmiany lokalizacji apartamentów/pokoi/domków z zachowaniem ustalonego standardu. Dołożymy wszelkich starań, aby sprostać Państwa oczekiwaniom/życzeniom oraz aby pobyt w Hotel Antyczny Dwór był udany, lecz nie możemy zagwarantować rezerwacji konkretnego apartamentu/ pokoju / domku. Dokonana zmiana na inny nie będzie podstawą do reklamacji lub udzielenia rabatu.

§ 28 Na terenie Hotelu Antyczny Dwór całkowitą odpowiedzialność za dzieci oraz młodzież do 18-tego roku życia ponoszą rodzice bądź opiekunowie. Za bezpieczeństwo dzieci w obiekcie oraz na terenie Hotelu Antyczny Dwór odpowiadają rodzice lub opiekunowie dzieci.

§ 29 Strefa saun jest czynna codziennie w godzinach 14:00 – 22:00. Prosimy o zgłoszenie zapotrzebowania w recepcji na 2 godziny przed planowaną sesją.

Regulamin korzystania z zalewu:

§ 1 Zalew przy Hotelu Antyczny Dwór / Ośrodek Wypoczynkowy Słoneczny Brzeg, Rudna Mała 409 ,  36-054 Rudna Mała, jest obiektem zarządzanym przez firmę FUH Centro – Tech Anna Burz w Rudnej Małej. Głębokość zalewy wynosi: część płytka – 0,4 m, część głęboka – 1,5 m. Zalew  jest szczelnie odizolowany od wód gruntowych, jest to rekreacyjny zbiornik wodny.  Około połowy powierzchni zbiornika zajmuje strefa regeneracyjna – są to miejsca zagospodarowane roślinami, prosimy uszanować te miejsca, rośliny mają za zadanie czyścić wodę w stawie.

§ 2 Przed wejściem na teren  Hotel Antyczny Dwór oraz rozpoczęciem korzystania z zalewu Goście muszą zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz stosować się do niego podczas całego pobytu.

§ 3  Wszyscy Goście znajdujący się na terenie zalewu są zobowiązani do podporządkowania się poleceniom personelu / ochronie / ratownikom . Goście naruszający zasady określone w regulaminie korzystania z zalewu i nie reagujący na polecenia personelu zostaną poproszeni o opuszczenie Hotelu Antyczny Dwór.

§ 4 Zabrania się stwarzania sytuacji niebezpiecznych, w tym wpychania do wody, skakania, biegania, niszczenia molo, altanek, placu wodnego zabaw lub innych elementów zalewu, wchodzenia do strefy regeneracyjnej (część z roślinnością wodną) itp.

§ 5 Osoby o niestabilnym stanie zdrowia mogą korzystać z zalewu tylko pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności i po skonsultowaniu się wcześniej ze swoim lekarzem.

§ 6 Zalew czynny jest w miesiącach letnich od poniedziałku do niedzieli w godz. 08.00 – 22.00.

§ 7 Zabrania się wnoszenia na teren zalewu szklanych pojemników, ostrych narzędzi i przedmiotów niebezpiecznych.

§ 8 Zabrania się wnoszenia i spożywania alkoholu, leków psychotropowych i narkotyków na teren stawu. Osoby znajdujące się pod wpływem tych lub innych środków odurzających mają zakaz wstępu na teren ośrodka. Nieprzestrzeganie zakazów skutkuje wyproszeniem Gości z obiektu.

Osoby nieletnie:

§ 1 Zalew jest obiektem niestrzeżonym, dlatego osoby nieletnie muszą przebywać pod opieką dorosłych.

§ 2 Dzieci do 18-go roku życia mogą przebywać na terenie zalewu wyłącznie pod opieką dorosłego opiekuna, całkowicie odpowiedzialnego za dziecko przez cały czas przebywania na terenie obiektu.

§ 3 W kresie zimowym wchodzenie na teren zalewu jest zabronione niezależnie od grubości pokrywy lodowej. Dzieci do 18-go roku życia mogą przebywać wkoło zalewu wyłącznie pod opieką dorosłego opiekuna, całkowicie odpowiedzialnego za dziecko przez cały czas przebywania na terenie obiektu.

Higiena:

§ 1 Zabrania się korzystania ze zalewu osobom z uszkodzoną skórą, grzybicą, ranami, skaleczeniami, chorobami zakaźnymi oraz chorobami mogącymi stwarzać ryzyko zachłyśnięcia np. padaczka, zaburzenia równowagi itp.

§ 2 Zabrania się kąpieli nago. Goście korzystający ze stawu w tym dzieci powyżej 2 lat, powinny mieć na sobie odpowiedni strój kąpielowy (strój zasłaniający intymne części ciała).

§ 3 Zabrania się wrzucania do zalewu jedzenia i jakichkolwiek innych przedmiotów, w tym kamieni ze ścieżek, które mogłyby zanieczyścić wodę.

Dane osobowe:

§ 1 W sprawie swoich danych osobowych Goście mogą się z nami skontaktować pisząc maila na adres hotel@antycznydwor.pl

§ 2 Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (Prawo podatkowe oraz Prawo rękojmi).

§ 3 Dane związane z realizacją umowy będą przekazywane na podstawie umowy powierzenia firmom dostarczającym infrastrukturę informatyczną np. w celu prowadzenia korespondencji email pomiędzy stronami umowy lub świadczącym usługi informatyczne np. serwisowanie komputerów lub serwerów, na których zlokalizowane są Państwa dane. Dodatkowo dane będą przekazane firmie świadczącej na naszą rzecz usługi księgowe.

§ 4 Dane Gościa będą przetwarzane przez okres pełnych 6 lat co wynika z przedawnienia roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym oraz Prawa Podatkowego.

§ 5 Goście mają prawo żądać od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

§ 6 W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt mailowy hotel@antycznydwor.pl. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy, żądanie ich usunięcia jest ograniczone przez prawny obowiązek ciążący na Administratorze a wynikający z przepisów Podatkowych lub Prawa Rękojmi.

§ 7 Jeśli Gość uzna, że dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy lub niezgodny z prawem przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Adres

Rudna Mała 409 ,
36-054 Rudna Mała

Telefon

17 859-58-15

728 830 181

Sledź Nas

Zapisz Kontakt

plansza-informacyjna-PFR-poziom-768x112

Copyright © 2021. All Rights Reserved. Molly Ollie Design